visie

Five Fold Ministry is bedoeld, de gemeente (De Bruid) toe te rusten en op te bouwen vanuit de bijbelse visie zoals deze omschreven staat in:  

Ef 4:11-13 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.


Jezus zal terugkomen voor een bruid zonder vlek en rimpel. Daarom zal de bruid voorbereid en hersteld moeten zijn, uitgerust en toegerust. Vele gelovigen leven heden ten dage een leven zonder werkelijk in Zijn bestemming en roeping te wandelen of twijfelen juist. Somming leden zijn misschien weer losgerukt of geamputeerd van de Bruid. Maar God verlangt naar een onverdeeld hart wat samen in staat is te vatten de hoogte, de diepte, de breedte, en de liefde Gods.  


Five Fold ministry wil middels 5 kernsleutels : 

  • Je helpen te wandelen in Gods bestemming. 
  • Je toe te rusten middels gezond onderwijs tijdens toerustings- en trainingsdagen en conferenties.
  • Je verbinden middels waardevolle relaties op basis van vriendschap om de eenheid van de bruid te versterken.
  • Een herstel voor bressen en een herbouwer van straten te zijn voor hen die verwond, uitgeput of teleurgesteld zijn geraakt, waardoor bedieningen weer hersteld kunnen worden.
  • De Bruid herstellen naar de oorspronkelijke staat waarin Hij u toe geroepen heeft.


I Kor 12: 27 Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. 28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. 29 Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten? 30 Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen? 31 Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.

<< RIGHT >>