VISIE

Five Fold Ministry is bedoeld de gemeente (De Bruid) te herstellen en toe te rusten vanuit de bijbelse visie zoals deze omschreven staat in:  


Efeze 4:11-13 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.Jezus zal terug komen voor een bruid zonder vlek en rimpel. Daarom zal de bruid voorbereid en hersteld moeten zijn, uitgerust en toegerust. Vele gelovigen leven heden ten dage een leven zonder werkelijk in Zijn bestemming en roeping te wandelen of twijfelen juist. Somming leden zijn misschien weer losgerukt of geamputeerd van de Bruid. Maar God verlangt naar een onverdeeld hart wat samen in staat is te vatten,

 de hoogte, de diepte, de breedte, en de LIEFDE Gods.